Lyrics Videos

youtube-icon  tudou

等候神音樂

youtube-icon  tudou  soundcloud-icon

禱告會音樂

youtube-icon  tudou

會後追求

youtube-icon